AM pateikė derinimui naujas Miškų įstatymo pataisas: 5% mokesčio pinigus naudos miškams iš savininkų išpirkti

 Praėjusį penktadienį, 2019-08-23, Aplinkos ministerija Teisės aktų projektų sitemoje įregistravo [Registracijos Nr. 19-9970 ] jau kelintą kart keičiamas Miškų įstatymo pataisas, pradėtas rengti dar prie tuometinio aplinkos ministro Kęstučio Navicko ir jam talkinusio miškų srityje viceministo Martyno Norbuto. ir netikėta netikėta- vėl yra stebinančių, netgi gluminančių sumanymų. Vienas tokių- išlaikyti perteklinį 5 proc. mokestį nuo apyvartos privačių miškų savininkams (beje, vienintelį tokio pobūdžio ES) ir įtvirtinti galimybę surinktus pinigus panaudoti miškų iš privačių miškų savininkų supirkimui. Ką jau kalbėti, kad ir už ūkinės veiklos draudimus AM planuoja apmokėti iš tų pačių 5 proc. mokesčių, bet kasmet numato tam skirti tik ~100 tūkst. EUR

 

Be to projekte rašoma, kad numatytos kompensacijos už nustatytus veiklos apribojimus dėl pakeistos miškų grupės nėbus išmokamos privačių miškų savininkams, kurių miško žemėje miškų grupė buvo pakeista iki šio įstatymo įsigaliojimo.

Primename, kad kompensacijų suma ankstesniuose pataisų variantuose buvo skaičiuojama nuo 5 iki 10 mln.EUR, o pačiai AM pavaldžios institucijos oficialiai yra paskaičiavę, kad už esamus ir naujai planuojamus draudimus bei apribojimus atsirandantiems nuostoliams kompensuoti vien tik privačių miškų savininkams reikėtų iš viso išmokėti ~700 mln. EUR (prie dabartinių rinkos vertės neatitinkančių nuostolių paskaičiavimo metodikų), o bendra negautų pajamų ir nesukurtos vertės suma įvertinta 1.5-2 mlrd.EUR!

Ir ko gi čia stebėtis, nes AM valdininkai „pasitvarkė“ finansinius klausimus dėl kompensacijų už privačios nuosavybės apribojimus šymet per Seimo pavasario sesiją priimtą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą. Jame „įkišo“ tiek ir tokių apribojimų ūkinei veiklai miškuose, kad maža nepasirodys. Ypač- kai pilnumoje įsigalios įstatymas- nuo 2020 m. pradžios. Kalba eina apie apribojimus ~200 tūkst.ha miškų, bent jau taip kalbėta buvusio aplinkos ministro buvusios darbovietės – Baltijos aplinkos forumo- praėjusį šeštadienį Kauno Nemuno saloje organizuotos diskusijos apie punios šilo išsaugojimą metu; plačiau apie tai:

https://www.facebook.com/lietuvosmiskai.lt/photos/a.207454412603310/2909901479025243/?type=3&theater

Komentaras: Priimant Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą Aplinkos ministerijos suinteresuoti specialistai “prakišo” šiame didelės apimties įstatyme eilę labai negerų dalykų, kurių neturėtų būti.  Elementariai labai praplėtė atvejus ir teritorijas, kuriose nuo 2020,01,01 bus ntaikomi nauji ūkinės veiklos apribojimai net nesteigiant saugomos teritorijos ir (kaip numato AM valdininkai) net neįregistruojant tokių apribojimų RC Nekilnojamo turto kadastre (detaliau-žiūr žemiau). O dabar Aplinkos ministerija numato tai įtvirtinti keistami įvairiausių saugomų teritorijų nuostatus (Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą įgyvendinančius  teisės akto projektus priimti iki 2019-12-31).

Atkreipiame dėmesį, kokiomis manipuliacijomis draudimai ūkinei veiklai miškuose Aplinkos ministerijos tarnautojų subtiliai “įkišti” ne per Miškų įstatymo pakeitimus (kaip kad bandė pradžioje), o per Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą. Ir nesirengia niekaip kompensuoti už dėl tokių apribojimų atsirandančių nuostolių žemės ir miško savininkams. Normaliai teisėkūros procesas reikalautų, kad  nebūtų tokių perlenkimų.

Tas aiškiai pasimatė, jei pasižiūrėti AM parengtą Miškų įstatymo pakeitimų projektą (žiūr: teisės aktų projektuose  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3ebe94e2a2d211e9aab6d8dd69c6da66 )- tą raštą Nr(12)-D8-2507. kurį AM derinimui teikė kitoms ministerijoms [žiūr.dokumentą „Teikimas“ prieduose prie registruoto projekto čia….>>>]- įvardinta esminis dalykas:

“Lietuvos Respublikos Seimui 2019 m. birželio 6 d. priėmus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166(įstatymas įsigalios 2020 m. sausio 1 d.), kurio 69 straipsnio 1 dalies 21 punkte nustatyta, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose esančiuose sklypuose arba jų dalyse, kuriuose auga Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės, draudžiama vykdyti plynuosius ir atvejinius pagrindinius miško kirtimus, nuostatos, nusakančios ūkininkavimą Europos Bendrijos svarbos miško buveinėse, kaip jau reglamentuotos kitame įstatyme, išbrauktos iš Įstatymo projekto.”  T.y. per Miškų įstatymo pataisas realizuoti sumanymą naujiems didelio masto aplinkosauginiams apribojimams įvesti pasirodė per sudėtinga, nes ten dalyvavo miškininkai, miško savininkai ir kt., tad prakišo per kitą įstatymą.

Konkrečiai įstatyme 69 straipsnio 1 dalies punktai:

21) vykdyti plynuosius ir atvejinius pagrindinius miško kirtimus sklypuose arba jų dalyse, kuriuose:

a) auga Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės arba saugomos augalų bendrijos, įrašytos į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą Augalų bendrijų raudonosios knygos sąrašą (toliau – saugomos augalų bendrijos);

b) yra pagal Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą saugomų augalų, grybų augavietės arba gyvūnų radavietės;

22) neįšalus gruntui vykdyti miškų ūkio darbus, kurių metu pažeidžiama paklotė ir (ar) paviršinis dirvožemio sluoksnis, išskyrus miško atkūrimo ir (ar) įveisimo darbus, sklypuose arba jų dalyse, kuriuose:

a) auga Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės arba saugomos augalų bendrijos;

b) yra pagal Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių augavietės arba radavietės;

Paaiškiname, kaip tai galimai veiks. Kokiame nors biosferos poligone pažymėtos buveinės arba saugomos augalų bendrijos, kurios niekur nėra įteisintos kaip saugomos teritorijos ir netgi nėra registrų centro užfiksuotos, BET nuo 2020 m. sausio 1 d tuose miškuose jau bus DRAUDŽIAMA vykdyti plynuosius ir atvejinius pagrindinius miško kirtimus sklypuose. O pagal Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą radavietes ar augavietes nustatyti galima labai daug kur…  Ir čia tik vienas elementas….

P.s. Tuo tarpu mums teiktame Aiškinamąjame rašte , kurį Aplinkos ministerija teikė asociacijoms derindama naujai rengiamus ūkininkavimo apribojimus Miškų įstatymo pataisomis, apie tai net neužsimenama (matyt, kad nepastebėtume…)

LMSA informacija

Tagged .